Allmänna villkor

1. Allmänt

Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Appfix Sverige AB, organisations nr. 556980-6366 (”Appfix”) framgår på Webbplatsen.

1.1 Appfix reserverar sig för eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, exempelvis felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer och valutaförändringar). Appfix har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en tjänst som Kunden har beställt så kommer Appfix naturligtvis att meddela Kunden om detta och invänta Kundens godkännande av det korrigerade priset.

1.2 Webbplatsen, samt allt innehåll på denna, ägs av Appfix eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att firmanamn, bilder och grafik, design, layout samt information om tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Appfix.

2. Avtal och tidsbokning

2.1 För att kunna göra en tidsbokning via Webbplatsen måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Appfix Integritetspolicy.

3. Kunduppgifter

3.1 När Kunden ska genomföra en tidsbokning kommer Kunden att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Appfix behandling av personuppgifter finns i Appfix Integritetspolicy, som är en del av dessa Villkor.

4. Priser och avgifter

4.1 Samtliga priser anges i svenska kronor inklusive moms. Vid inskick kan fraktkostnad tillkomma, beroende på vilket fraktalternativ Kunden väljer vid beställning.

5. Ångerrätt

5.1 Ångerrätt gäller inte vid mobilreparationer där våra tekniker genomfört en reparation efter Kundens önskemål.

6. Reparationsvillkor & Garantier

6.1 På de produkter som repareras är servicetiden beroende av omständigheterna kring den enskilde serviceordern, men normalt 1-3 dagar.

6.2 I förbindelse med angivande av mobiltelefonnummer accepterar Kunden att Appfix är berättigade att sända status och kostnadsförslag per SMS.

6.3 Om reparationen ska utföras inom garanti ska originalkvitto bifogas med utrustningen.

6.4 Produktens garantivillkor gäller enligt tillverkaren. Dessa gäller ej vid fel på grund av åverkan, fuktskador och överspänning orsakad av exempelvis åska/blixt.

6.5 Om felet på inlämnad produkt ej bedöms som garanti lämnas normalt ett kostnadsförslag till Kunden.

6.6 Om produkten bedöms som felfri av verkstaden debiteras en undersökningsavgift på 349:- för att täcka hanteringskostnader.

6.7 Appfix eller respektive tillverkare ansvarar inte under några som helst omständigheter för lagrad data på inlämnad produkt. Det åligger Kunden att ta löpande backup. Exempel på produkter med lagrad data är minneskort, hårddiskar, mobiltelefoner, surfplattor och datorer.

6.8 Efter avslutad reparation lämnas oftast 12 månaders garanti på utbytt del, inte på hela produkten. Undantaget är vissa displayer (3 månader).

6.9 Appfix ansvarar för inlämnad produkt i tre månader (90 dagar) efter det att Kunden meddelats att reparationen är färdig, eventuellt kostnadsförslag eller fått annan förfrågan där Appfix är beroende av ett svar för att kunna fullfölja reparationen. Därefter förbehåller sig Appfix rätten att sälja eller skrota produkten enligt lagen om rätt för näringsidkare att sälja gods som ej avhämtats.

7. Reklamation

7.1 Vid reklamationer följer Appfix riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

7.2 Appfix har rätt att ta in den reklamerade varan för att undersöka om reklamationen som Kund åberopar beror på fabrikationsfel eller fel från Appfix. Appfix har rätt att ta ut en administrationsavgift (349:-) om det visar sig att varans skada eller defekt är självförvållat av Kunden.

8. Länkar

8.1 Appfix kan länka till andra webbplatser som ligger utanför Appfix kontroll, och webbplatser utanför Appfix kontroll kan länka till Webbplatsen. Även om Appfix försöker säkerställa att Appfix enbart länkar till webbplatser som delar Appfix personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är Appfix inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Kunden tillhandahåller på andra webbplatser. Kunden bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella webbplatsen.

9. Force Majeure

9.1 Appfix ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Appfix inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, eldsvåda, blixtnedslag, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Appfix Kunden dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Kunden och Appfix rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

10. Ändringar av Villkoren

10.1 Appfix förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att Appfix har informerat Kunden om ändringarna. Appfix rekommenderar dock att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

11. Ogiltighet

11.1 Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

12. Tillämplig lag och tvist

12.1 Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Appfix kundtjänst.

12.2 Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Appfix kundtjänst, kan Kunden vända sig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden). Mer information finns på www.arn.se.

13. Kontaktinformation

Appfix Sverige AB (556980-6366)

Yxhammarsgatan 8-10

503 31 BORÅS

E-post: info@appfix.se

Telefon: 033 – 340 30 30

Dessa Villkor har uppdaterats av Appfix 2019-01-06